Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UCHWAŁA NR XXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask - Teodory"  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronowice, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/258/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/259/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2019  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/263/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/264/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/265/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/266/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
Uchwała Nr I/77/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za 2020 rok  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »