Nadzieja jest dobrym śniadaniem, ale złą kolacją
Francis Bacon
23 czerwca 2021 :: Środa :: Imieniny: Wandy i Zenona
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UCHWAŁA NR XXV/313/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/314/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Łask oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/315/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/316/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/317/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/318/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/319/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/320/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom wspieranym  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/321/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/322/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/323/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/324/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/325/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/327/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Administrator  2020-11-17    
UCHWAŁA NR XXV/328/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021  Administrator  2020-11-17    
ZARZĄDZENIE NR 277/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu poł. we Wrzeszczewicach  Administrator  2020-11-17    
ZARZĄDZENIE NR 278/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych, do oddania w dzierżawę i najem  Administrator  2020-11-17    
17.11.2020 r. - Burmistrz Łasku i n f o r m u j e iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Łasku przy ul. Warszawskiej 14 wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poł. w Łasku przy ul. Gabriela Narutowicza, Marii Curie-Skłodowskiej (obręb20), przy ul. Warszawskiej (obreb13) i najem poł. w Sięganowie i we Wrzeszczewicach  Administrator  2020-11-17    
Obsługa osób niepełnosprawnych  Administrator  2020-11-13  Zmiana treści dokumentu 
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »