Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem
Leszek Kołakowski
25 września 2020 :: Piątek :: Imieniny: Aurelii i Ładysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
25.09.2020r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową  Mariusz Ziętala  2020-09-25    
ZARZĄDZENIE NR 194/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umów i innych sum depozytowych"  Mariusz Ziętala  2020-09-25    
25.09.2020 r. – Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych” (lokalizacja: działka nr 30 obręb Wrzeszczewice Nowe, gmina Łask)  Mariusz Ziętala  2020-09-25    
ZARZĄDZENIE NR 227/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-09-25    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2018 r. – korekta nr 2  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2018 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r. – korekta nr 2  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
Agnieszka Wolska - powierzenie funkcji dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
24.09.2020 r. - obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 98/1, 99, 100 obręb Wiewiórczyn, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
ZARZĄDZENIE NR 228/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności  Mariusz Ziętala  2020-09-24    
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  Mariusz Ziętala  2020-09-22    
Obwieszczenie Starosty Łaskiego  Mariusz Ziętala  2020-09-22    
Petycja mieszkańców ul. Słowiczej we Wronowicach  Mariusz Ziętala  2020-09-21  Zmiana treści dokumentu 
Petycja mieszkańców ul. Kanarkowej we Wronowicach  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Petycja Nr 3 - dotycząca naprawy i utwardzenia oraz oznakowania i oświetlenia dróg w Rokitnicy  Mariusz Ziętala  2020-09-21  Zmiana treści dokumentu 
Petycja Nr 3 - petycja mieszkańców Rokitnicy  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Adam Łoniewski - oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-21    
Aktualizacja Projektu zaopatrzenia w energię - załącznik  Mariusz Ziętala  2020-09-18  Zmiana treści dokumentu 
Załącznik nr 1 do Aktualizacji  Mariusz Ziętala  2020-09-18  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »