W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych


Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych - Jadwiga Kurkowska,
tel. 43 676-83-55
Z-ca Naczelnika: Ewa Bednarek-Czujko
tel: 43 676-83-61
1.W zakresie oświaty :
- ustalanie sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych  oraz granic ich obwodów,
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją niepublicznych placówek oświatowych
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych
placówek oświatowych przekazywanych z budżetu gminy,
- prowadzenie ewidencji i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku
16-18 lat,
- dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu
z organem nadzoru pedagogicznego,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych
jednostek,
- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego,
- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, prowadzeniem na terenie gminy form
opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, w tym
w szczególności koordynowanie funkcjonowania żłobka gminnego i nadzór nad jego
działalnością,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
- zapewnienie dowozu uczniów do szkół,
- wykonywanie zadań w zakresie systemu informacji oświatowej ( SIO ),
- koordynowanie spraw z zakresu dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- monitorowanie i aktualizacja regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów socjalnych oraz
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- prowadzenie spraw związanych z programami pomocowymi dla uczniów, w tym wyprawka
szkolna oraz darmowe podręczniki,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
- koordynowanie spraw związanych z naborem do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
- nadzór nad tworzeniem i realizacją planów finansowych placówek oświatowych
-  powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół i przedszkoli ( procedura powierzenia stanowiska, procedura konkursowa),rozmieszczenie i wynagradzanie.
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych.
2. W zakresie kultury :
- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury
- prowadzenie rejestru instytucji kultury,
- nadzór nad działalnością statutową Łaskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej,
- współpraca z organizacjami w opracowaniu kalendarza imprez.
3. W zakresie  sportu:
- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury, sportu i rekreacji
i Społeczną Radą Sportu,
- nadzór nad działalnością statutową Centrum Sportu i Rekreacji,
- prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami sportowymi
przyznawanymi za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym,
- współdziałanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie działalności
sportowej.
4. W zakresie zdrowia i opieki społecznej:
- współdziałanie i nadzór nad Gminnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łasku
prowadzącym działalność leczniczą w zakresie podstawowej ochrony zdrowia,
- obsługa administracyjna Rady Społecznej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Łasku,
- opiniowanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego,
- współpraca i nadzór nad MGOPS w Łasku,
- prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, realizacją oraz oceną efektów programów
polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Łask,
- współpraca z powiatem w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej,
-prowadzenie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców
gminy.
5.  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
- przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sporządzanie
sprawozdań z ich realizacji,
- obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- współpraca z innymi instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii.
- sprawowanie kontroli nad placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi przez MGOPS
w Łasku.
6. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
- opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań
z ich realizacji,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem w tym kontrola
przekazanych dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych do wykonania
w drodze konkursu ofert,
- prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych na terenie gminy, tzw. „”Mapy
aktywności organizacji pozarządowych”,
- prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań organizacjom pozarządowym
w trybie pozakonkursowym.
7.  W zakresie promocji gminy :
- organizowanie imprez, przedsięwzięć promujących Gminę oraz obchodów świąt narodowych,
miejskich oraz uroczystości patriotycznych
- promocja lokalnej przedsiębiorczości,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym gminnej oferty inwestycyjnej,
- poszukiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów w zakresie lokalizacji inwestycji na terenie
Gminy,
- koordynacja współpracy zagranicznej Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Panoramy Łaskiej ,
- administrowanie i prowadzenie serwisów internetowych i społecznościowych Gminy
oraz systemu informacyjno  - komunikacyjnego z mieszkańcami,
- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków
nieruchomych z terenu Gminy,
- prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w Lokalnej Grupie Działania 
"Dolina Rzeki Grabi" oraz innych organizacjach zgodnie z zakresem zadań wydziału
 - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez radę opinii niezbędnych do
prowadzenia na terenie gminy działalności regulowanej ustawą o grach hazardowych.
- Zadania z zakresu współpracy z mediami, w tym tworzenie i realizacja polityki informacyjnej
Burmistrza i Urzędu .
8. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
- uznanie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy,
- współpraca z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w szczególności w zakresie ustalania
czynszu regulowanego dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy oraz
ustalania stawki czynszu za lokale socjalne,

Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „OKS”.

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych  
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-22 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-17 
Statystyki  »   Szczegóły  »