W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi należą:
1.Zadania wynikające z prawa łowieckiego, a w szczególności:
- opiniowanie zasięgów obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich,
- przyjmowanie zgłoszeń o terminach polowań.
2.Zadania związane z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych.
3.Zadania wynikające z prawa wodnego, a w szczególności
-  zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach prywatnych,
-  nakazanie właścicielowi gruntu, który zmienił stan wody na gruncie szkodliwie wpływający   na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń    zapobiegających szkodę,
- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kąpielisk na terenie gminy.
4.Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej   spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
5.Tworzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej, w tym parku miejskiego, utrzymywanie zieleni w pasie drogowym dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
6.Wykonywanie zadań w zakresie ustanowienia parku i ustalenia jego granic.
7.Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
8.Zadania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
-  wydawanie tzw. decyzji środowiskowych,
-  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska  w  zakresie objętym właściwością, -  koordynacja prac przy sporządzaniu gminnego programu ochrony środowiska,  wdrażanie  oraz sprawozdanie z realizacji programu,
-  współdziałanie  z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
- przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogąca  negatywnie oddziaływać na środowisko, -    przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji od prowadzącego instalacje,
-    wydawanie decyzji w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
- prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłat za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód powierzchniowych.
9.Opiniowanie projektu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin.
10.Sprawowanie nadzoru nad uprawą maku i konopi, a w szczególności:
 -  wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 - wydawanie nakazu zniszczenia nielegalnych upraw.
12. Zadania dotyczące ochrony zwierząt, a w szczególności:
  - opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt,
  - prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
 - zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
- czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub  zaniedbywane,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za  agresywną, cofanie zezwoleń, dokonywanie zmian w zezwoleniach.
13.Nadzór i współdziałanie z samorządami wiejskimi.
14.Wydawanie zaświadczeń dotyczących lokalizacji nieruchomości na trenie obszaru „Natura  2000”
15.Współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz chorób i szkodników roślin uprawnych i plantacji wieloletnich.
16.Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
17.Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
18.Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości rolnej.
19.Wykonywanie kontroli zawarcia umów ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.
20. Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania, prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest.
21. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem projektu i realizacja wydatków Funduszu   Sołeckiego.
Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „OŚR”.

Kontakt: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Wioletta Rabenda,
tel. 0 (43) 676-83-48, e-mail:
w.rabenda@lask.plREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-22 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: MCHINALSKA 
Data modyfikacji: 2016-05-10 
Statystyki  »   Szczegóły  »