W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą:
1.Zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy, w tym prowadzenie spraw w zakresie:
a.sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze przetargu i bezprzetargowo,
b.sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej,
c.zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych,
e.oddawania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oraz orzekania o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
f.regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji,
g.ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy,
h. przygotowywania dokumentacji i wniosków w sprawie komunalizacji mienia,
i. przejmowania nieruchomości od samorządowych osób prawnych,
j. nabywania nieruchomości do zasobów gminy,
k. wydzierżawiania, najmu, użyczenia i użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy,
l. wykonywania prawa pierwokupu,
m. nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych,
n. ustalania nowej wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych stanowiących własność gminy,
o. uwłaszczania osób prawnych i fizycznych,
p. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
q. ujednolicania terminu trwania użytkowania wieczystego,
r. wydawania decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich:
- z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zabudowy, zakładania, przeprowadzania oraz wykonywania urządzeń technicznych na nieruchomościach gminy,
s. scalania i podziału nieruchomości,
t. wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
u. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i ewidencji użytkowników wieczystych,
v. ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
w. znoszenia współwłasności nieruchomości stanowiących własność gminy i osób fizycznych.
y. sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
2. Zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a. wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
b. wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonania  ustalenia przebiegu granic,
c. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
d. ocena prawidłowości wykonania czynności ustalania przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów przepisami, zwrot dokumentów geodecie
do uzupełnienia,
e. przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej, gdy nie dojdzie do ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
f. umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do sądu,
g. rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach objętych scalaniem,
h. przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starosty.
Przy znakowaniu sprawa Wydział używa symbolu „GN”

Kontakt:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Urbanistyki - Beata Rybak  - Strugała,
tel. 0 (43) 676-83-40
e-mail: b.rybak@lask.pl


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-22 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-09 
Statystyki  »   Szczegóły  »