Wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można nas wygnać
Jean Paul Friedrich Richter
27 stycznia 2021 :: Środa :: Imieniny: Jana i Przybysława
Akty Prawa Miejscowego Opublikowane w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego


Uchwała nr XXXII/341/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Uchwała nr XXXIII/351/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

Uchwała nr XXXIV/367/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Sprawozdanie Burmistrza Łasku z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2008

Uchwała nr XXXV/378/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w planie sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łask

Uchwała nr XXXV/381/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku, na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Uchwała nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łasku uchwała nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu wraz z Prognozą oddziaływania Programu Usuwania Azbestu na środowisko dla Gminy Łask

Uchwała nr XXXVI/392/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask”

Uchwała nr XXXVII/393/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXVIII/410/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Ogłoszenie Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Łask za 2009 ogłoszenie Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Łask za 2009 r

Uchwała nr XXI/203/08  Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 maja 2008r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Uchwała nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funkcjonowania targowisk

Uchwała nr XLIII/440/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany granic Miasta Łask

Uchwała nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

Uchwała nr XVIII/161/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

Uchwała nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru 

Uchwała nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 

Uchwała nr XVIII/157/11 

Uchwała nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku

Uchwała nr XIX/173/11

Uchwała nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Sprawozdanie Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2010

Uchwała nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Porozumienie komunalne Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowe

Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2011

Porozumienie Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Dobroń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Uchwała nr XXI/181/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/173/11 w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Uchwała nr XXII/190/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

Uchwała nr XXII/191/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Łasku

Uchwała nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

Uchwała nr XXII/206/12

Uchwała nr XXIII/207/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach

Uchwała nr XXIII/208/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Teodorach

Uchwała nr XXIII/209/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łopatkach

Uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Uchwała nr XXIII/219/12

Uchwała nr XXIV/232/12

Uchwała nr XXIV/234/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gorczyn, gmina Łask

Uchwała nr XXXVII/378/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr XXV/247/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łask przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

Uchwała nr XXV/248/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 

Uchwała nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

Uchwała nr XXV/256/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask"

Uchwała nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXVII/272/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask"

Uchwała nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask

Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Uchwała nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/250/12 w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Uchwała nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała nr XXIX/278/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w planie sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łask

Uchwała nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr XXIX/285/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Aneks Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianice; Wójta Gminy Dobroń z dnia 16 października 2012r. do porozumienia komunalnego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej

Uchwała nr XXX/298/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Uchwała nr XXX/297/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXX/296/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXX/295/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXX/294/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXII/315/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Łask

Uchwała nr XXXII/313/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Łaskiego Domu Kultury

Uchwała nr XXXII/312/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Uchwała nr XXXII/314/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Uchwała nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3

Uchwała nr XXXIII/324/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2013

Sprawozdanie Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Łask za 2011 rok

Uchwała nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXXV/345/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013

Uchwała nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XXXVI/377/13
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask"

Uchwała nr XXXVI/357/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXVI/358/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XXXVI/359/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr XXXVI/376/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku

Uchwała nr XXXVI/377/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask"

Ogłoszenie Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2013r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy Łask za 2012 r.

Uchwała nr XXXVII/378/13
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr XXXVIII/401/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Uchwała nr XXXVIII/388/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka, gmina Łask

Uchwała nr XXXVIII/382/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego

Uchwała nr XXXIX/411/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/382/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego

Uchwała nr XXXIX/408/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask

Uchwała nr XL/414/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku znajdującej się na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolnej 1 oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii

Uchwała nr XL/415/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku

Uchwała nr XLIV/438/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XLIII/434/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXV/488/06 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask"

Uchwała nr XLIII/426/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku

Uchwała nr XLIII/425/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14, a bocznicą kolejową
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2013 roku

Porozumienie Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 16 października 2013r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego

Uchwała nr XLV/442/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLVI/450/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/442/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr L/480/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Uchwała nr L/479/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Uchwała nr L/477/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała nr L/476/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała nr L/475/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej

Uchwała nr L/474/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr L/478/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku energetycznego

Uchwała nr LI/490/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę upoważniającą Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących dodatku energetycznego

Ogłoszenie Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2014r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Łask za 2013 r

Uchwała nr LII/499/14
Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr LII/500/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łask dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr LXI/582/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Łaska

Uchwała nr LIX/572/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014

Uchwała nr LVIII/555/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014

Uchwała nr LVIII/562/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask

Uchwała nr LVIII/558/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr LVIII/559/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 września 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów

Uchwała nr LXI/576/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LXII/593/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr LXI/580/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice

Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LII/492/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Łask

Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Uchwała nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w ,,Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask"

Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr VI/34/2015 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/544/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Łask oraz przyznania im określonej liczby punktów

Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz przyznania im określonej liczby punktów

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/11 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Akty Prawa Miejscowego Opublikowane w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2009-09-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: MCHINALSKA 
Data modyfikacji: 2016-10-19 
Statystyki  »   Szczegóły  »