W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Wydział Finansowy

   

Naczelnik Wydziału Finansowego - Małgorzata Jochymczak

tel. (43) 676-83-32, e-mail: m.jochymczak@lask.pl

Zadania Wydziału Finansowego:
 

1. Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- opłaty targowej i skarbowej,
- opłaty od posiadania psów oraz innych wynikających z przepisów prawa.
 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej ww. należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.

3. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych oraz należności mających charakter cywilnoprawny.

4. Przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień w zakresie ww. podatków i opłat.

5.  Prowadzenie czynności sprawdzających, przeprowadzanie kontroli podatkowej i oględzin.

6. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

7. Ewidencja i windykacja należności z tytułu:
- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- dzierżawy nieruchomości i najmu lokali użytkowych lub ich części stanowiących mienie komunalne (nie przekazanych w administrację ZGM),

- opłaty za rezerwację stanowisk handlowych,

- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- opłaty adiacenckiej,
- rat dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,
- opłat związanych z zarządzaniem drogami,

- zajęcia pasa drogowego,

- renty planistycznej,

- wpływów różnych.

8. Pomoc finansowa dla rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

9. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w tym środków z funduszy pomocowych.

10. Ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów.

11. Ewidencja sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT dochodów z mienia gminy.

Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „FN”.

 

 
  


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Finansowy 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2020-02-06 
Statystyki  »   Szczegóły  »