W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Wydział Budżetowy


Do zadań Referatu Budżetowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości wydatków budżetowych i dochodów z tytułu niepodatkowych należności budżetowych, z wyjątkiem dochodów z mienia komunalnego i opłat związanych z zarządzaniem drogami.
2. Prowadzenie obsługi rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy, prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej wydatków i dochodów w zakresie realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanie dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczania środków finansowych w zakresie poszczególnych funduszy.
3. Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej:
- Urzędu Miejskiego,
- Straży Miejskiej,
4. Prowadzenie obsługi księgowej i sprawozdawczości funduszy celowych.
5. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych Urzędu oraz wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej, rozliczanie inwentaryzacji. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
6. Organizowanie obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim .
7. Prowadzenie rejestrów: umów oraz wpływających faktur i rachunków
8. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowanie i wydawanie druków (druki inwentaryzacyjne i czeki).
9. Dekretowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
10. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rozliczeń dotacji przekazywanych
z budżetu gminy,
11. Naliczanie i wypłata: wynagrodzeń pracowniczych, diet radnym oraz uprawnionym
przedstawicielom samorządów miejskich i wiejskich.
12. Naliczanie wynagrodzeń i należności z tytułów innych niż umowa o pracę.
13. Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia wynagrodzeń dla osób nie będących pracownikami.
14. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego.
15. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
16. Wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych.
17. Sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu:
- robót publicznych,
- interwencyjnych,
- zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
18. Prowadzenie ewidencji zakupów czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
19. Sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej.
20. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych zadań.
21. Współpraca z RIO w zakresie przygotowywania i przekazywania sprawozdań.
22. Sporządzanie informacji o zdarzeniach mających wpływ na ustalenie zobowiązań podatkowych innych osób.
23. Prowadzenie spraw i dokumentacji bankowej obsługi budżetu oraz kredytów i pożyczek w zakresie zamówień publicznych.
24. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego jako załącznika do projektu budżetu we współpracy z wydziałami Urzędu gospodarującymi poszczególnymi składnikami mienia.
25. Współdziałanie z wydziałami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.
26. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, izbą i urzędami skarbowymi, KRUS, urzędami kontroli skarbowej.

Kontakt: Skarbnik Gminy - Anna Głowińska, tel. (043) 676-83-81.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetowy 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-10 
Statystyki  »   Szczegóły  »