Jeśli nigdy nie byłeś nienawidzony przez swoje dziecko - nigdy nie byłeś rodzicem
Betty Davis
16 stycznia 2021 :: Sobota :: Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
Statut Urzędu Miejskiego w Łasku


UCHWAŁA NR XXXVI/514/06
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708) Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Urzędowi Miejskiemu w Łasku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Drohomirecki


 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/514/06
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 6 września 2006 r.
STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁASKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Urząd Miejski w Łasku, zwany dalej Urzędem, jest jednostką organizacyjną Gminy Łask nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Warszawskiej 14 w Łasku.
3. Obszar działania Urzędu – Gmina Łask.

Rozdział 2
Przedmiot działalności
§ 2

1. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Łasku w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Łasku i zadań Gminy Łask określonych przepisami prawa.
2. Urząd wykonuje w szczególności zadania:
1) własne gminy;
2) zlecone gminie z zakresu administracji rządowej;
3) z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów;
4) z zakresu właściwości administracji rządowej, jednostek samorządu powiatowego i samorządu województwa w ramach zawartych porozumień zapewniających środki finansowe na realizacje tych zadań oraz określających zasady ich przekazywania.
3. Przy Urzędzie może być utworzone gospodarstwo pomocnicze w drodze zarządzenia Burmistrza.

Rozdział 3
Organizacja
§ 3

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu oraz zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Łasku w drodze zarządzenia.

§ 4

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz będący jednocześnie:
1) organem wykonawczym gminy;
2) organem w postępowaniu administracyjnym.
2. Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz.
3. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Łasku – osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu.
4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalony przez Burmistrza Łasku w drodze zarządzenia.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej
§ 5

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.
2. Zobowiązania związane z działalnością Urzędu są zobowiązaniami Gminy Łask.
3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 6

Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

Przewodniczący Rady
Janusz DrohomireckiREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Statut Urzędu Miejskiego w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2006-11-17 
Przygotował: Administrator 
Odpowiedzialny: Administrator 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-03-22 
Statystyki  »   Szczegóły  »