Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zasady dostępu do informacji publicznej


Prawo do uzyskania informacji przysługuje każdemu.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
· uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
· wglądu do dokumentów urzędowych,
· dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
· niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Formy udostępniania informacji:
· udostępnianie na wniosek,
· udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
· wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
· wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Udostępnianie informacji na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe powiadamia się wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

W Biuletynie Informacji Publicznej nie zostały uwzględnione informacje niejawne występujące w Urzędzie Miejskim stanowiące tajemnicę informacji niejawnych, które zostały oznaczone klauzulą tajności „zastrzeżone” na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 182, poz. 1228).
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z ustaw: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, skarbowej, statystycznej lub innych tajemnic prawnie chronionych.

REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zasady dostępu do informacji publicznej 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-22 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2017-03-16 
Statystyki  »   Szczegóły  »