Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zasady dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
Zasady dostępu do informacji o środowisku

Prawo do uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje każdemu.

Udostępnianiu informacji podlegają:
· wnioski o wydanie decyzji i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla inwestycji wymagających postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
· raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· opracowania ekofizjograficzne,
· zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
. wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
. decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności; usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów, . wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie , odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, . postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, . miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego . wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Udostępnianie informacji na wniosek:
Informacje o środowisku i jego ochronie, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin może być przedłużony do 2 miesięcy.

Jeżeli informacja niewymagająca wyszukiwania może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia w dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie w przypadkach gdy: ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych, ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskanych w badaniach statystycznych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania, informacja dotyczy spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa, informacja dotyczy dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu, dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska. Wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Na stronie Wydziału RLiOŚ umieszczony jest wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz inne informacje o sposobie załatwienia sprawy i opłatach.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zasady dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-22 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-03-22 
Statystyki  »   Szczegóły  »