Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę
św. Augustyn
3 sierpnia 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Lidii i Augusta
Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia publicznego
Sprawy zgromadzeń reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
"Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonej imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych".
Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia organu gminy (w trybie zwykłym) albo Centrum Zarządzania Kryzysowego (w trybie uproszczonym).
Postępowanie zwykłe:
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1219).
W zawiadomieniu o organizowaniu zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL.
2. Adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj, numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt.
3. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia jego numer PESEL lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
4. Cel zgromadzenia w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
5. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przemarszu ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
6. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował.
Do zawiadomienia dołącza się:
1. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.
Postępowanie uproszczone
Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym (Rozdział 3 Ustawy o
zgromadzeniach) może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30
dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Takie zgromadzenie można
przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w
szczególności w jego organizacji.
Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na
adres poczty elektronicznej Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko organizatora, jego PESEL, albo rodzaj i numer dokumentu
tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL adres poczty
elektronicznej i numer telefonu do kontaktu.
2. Datę godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem
miejsca zakończenia.
3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie
zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego
przewodniczącym.
Zgromadzenia cykliczne
Organizator, który ubiega się o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń
(Rozdział 3a Ustawy o zgromadzeniach) składa wniosek do wojewody, nie później niż na 7
dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Uwaga:
Zgromadzenie spontaniczne (Rozdział 4 Ustawy o zgromadzeniach), które odbywa się w
związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem
związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie było by niecelowe lub mało
istotne z punktu widzenia debaty publicznej nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
Zawiadomienia o zgromadzeniach na terenie Gminy Łask należy składać w Biurze Obsługi
Interesanta lub na adres e-mail: um@lask.pl lub numer fax: 43 676 83 88 lub ustnie do
protokołu w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli III piętro pok. 71
Na terenie Gminy Łask nie zostało utworzone Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w
związku z powyższym, zawiadomienia w trybie uproszczonym proszę kierować do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na numer fax: 42 664 14 01
lub na e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
Informację która do nas wpłynie o zawiadomieniu, że ma się odbyć zgromadzenie, będziemy umieszczać na tej stronie internetowej (z zastrzeżeniem o danych osobowych).
ZAŁACZNIK NR 1 - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Postępowanie w sprawie organizacji zgromadzenia publicznego 
Utworzył: Mariusz Ziętala 
Data utworzenia: 2017-12-21 
Przygotował: Danuta Rychlik 
Odpowiedzialny: Danuta Rychlik 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2017-12-21 
Statystyki  »   Szczegóły  »