Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych
 ZARZĄDZENIE NR 3/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 3/16 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 5/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 6/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 7/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2016 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 8/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 9/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 11/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 14/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Karpińskiego
 ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku, zmienione zarządzeniem Burmistrza Łasku nr 215/15 z dnia 20 października 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 17/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 18/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask
 ZARZĄDZENIE NR 19/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie powołani Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otawrtego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 20/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 WZÓR-OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 ZARZĄDZENIE NR 21/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 24/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 ZARZĄDZENIE NR 26/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 27/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 29/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 101/14 z dnia 28.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu wspiernia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w Gminie Łask na lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE NR 30/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 30/16 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 31/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 31/16 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 34/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 35/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej poł. w Łasku (w pobliżu oczyszczalni ścieków, przy granicy miasta z Orchowem)
 ZARZĄDZENIE NR 36/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie zatweir4dzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 37/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 38/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków pracowników komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 41/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 42/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki
 ZARZĄDZENIE NR 43/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 43/12 - WZÓR OFERTY
 ZARZĄDZENIE NR 44/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 45/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 ZARZĄDZENIE NR 46/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych a także wydawania w tych sprawach decyzji
 ZARZĄDZENIE NR 47/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 ZARZĄDZENIE NR 48/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 49/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 50/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 51/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 52/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
 ZARZĄDZENIE NR 53/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem
 ZARZĄDZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2015-2023
 ZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 59/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Borszewice
 ZARZĄDZENIE NR 60/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 37/16 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 61/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 62/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 66/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 69/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 72/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 76/16 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 77/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 78/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 79/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 im. Słoneczko w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 80 /16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask oraz określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 ZARZĄDZENIE NR 81/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej
 ZARZĄDZENIE NR 82/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 83/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 85/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 86/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 87/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych
 ZARZĄDZENIE NR 88/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 89/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 90/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych
 ZARZĄDZENIE NR 92/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 93/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 94/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 73/2016 Burmistrza Łasku z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 95/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 ZARZĄDZENIE NR 96/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 98/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 99/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 100/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie sposobu wyliczenia miesięczneju kwoty dotacji na ucznia niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, prowadzonych przezosoby fizyczne i prawnne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
 ZARZĄDZENIE NR 101/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 102/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 103/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 104/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 105/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 106/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 107/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
 ZARZĄDZENIE NR 108/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i intergracyjnych
 ZARZĄDZENIE NR 109/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 110/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 111/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w najem
 ZARZĄDZENIE NR 112/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/04 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów
 ZARZĄDZENIE NR 113/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości;
 ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 115/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 116/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 117/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 118/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości
 ZARZĄDZENIE NR 119/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych
 ZARZĄDZENIE NR 120/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 121/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 122/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem oraz w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 123/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 124/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 125/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/16 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 96/16 Burmistrza Łasku z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 128/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 129/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 102/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 201
 ZARZĄDZENIE NR 131/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 132/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 133/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 134/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 135/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku ,w obrębie 15 , przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 136/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 ZARZĄDZENIE NR 137/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we Wrzeszczewicach Skrejni
 ZARZĄDZENIE NR 138/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;
 ZARZĄDZENIE NR 139/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionego Zarządzeniem nr 128/16 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 101/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 140/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 142/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie"
 ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 144/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej )
 ZARZĄDZENIE NR 145/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 146/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 147/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 148/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 149/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 ZARZĄDZENIE NR 150/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 174/5 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 151/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 152/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 ZARZĄDZENIE NR 153/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 154/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
 ZARZĄDZENIE NR 155/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/16 Burmistrza Łasku z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 156/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 157/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 158/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w szkołach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych i dotowanych przez Gminę Łask
 ZARZĄDZENIE NR 159/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 161/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 156/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 162/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 157/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 163/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 164/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 165/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 166/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 167/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 167/16 - WZÓR OFERTY
 ZARZĄDZENIE NR 168/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 169/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 157/16 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej zmienionym Zarządzeniem nr 162/16 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2016 r
 ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 171/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpniaa 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 172/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości
 ZARZĄDZENIE NR 173/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE NR 174/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 176/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 177/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 178/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmain w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 179/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 180/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2016 roku w sprawie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 181/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 182/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych
 ZARZĄDZENIE NR 183/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku "Instrukcji Postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu".
 ZARZĄDZENIE NR 184/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 186/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 187/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 180/16 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2016 r. w sprawie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 188/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 189/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/15 z 13 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunlanymi
 ZARZĄDZENIE NR 190/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 191/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem oraz w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 192/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 193/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 194/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/16 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku
 ZARZĄDZENIE NR 196/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2013 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 r. w sprawie Instrukcji korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 197/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 198/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 200/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 201/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia
 ZARZĄDZENIE NR 203/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 205/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 206/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 207/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 208/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 wrześnhia 2016 roku w sprawie zmainy Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lute3go 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 209/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 210/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 ZARZĄDZENIE NR 211/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łasku ,w obrębie 15 , przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 212/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 213/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 214/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 215/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zaatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 216/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 86/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 217/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 218/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 219/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 220/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 221/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 222/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2016 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2016 r.
 ZARZĄDZENIE NR 223/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 224/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 225/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. objętych ewidencja w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 226/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 227/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 228/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 229/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023
 ZARZĄDZENIE NR 230/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości położonej w Gorczynie
 ZARZĄDZENIE NR 231/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 232/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 233/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 234/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 235/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 236/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 237/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 238/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 239/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 240/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 241/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 242/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 243/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 245/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE NR 246/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 247/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 248/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 251/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 252/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 253/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 254/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 255/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 256/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 257/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 258/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 259/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 260/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 261/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 262/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 263/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 ZARZĄDZENIE NR 264/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łasku im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 ZARZĄDZENIE NR 265/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Łasku im. Jana Pawła II
 ZARZĄDZENIE NR 266/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku im. Ignacego Jana Paderewskiego
 ZARZĄDZENIE NR 267/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 268/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Misiaczek w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 269/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 270/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 271/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkole Publiczne Nr 6 im. Słoneczko w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 272/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 273/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 274/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 275/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 277/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 278/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 279/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej bez prawa zabudowy położonej w Łasku, w obrębie 5 , przy ul. Swojskiej
 ZARZĄDZENIE NR 280/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 241/16 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 281/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 282/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 283/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 285/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 286/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 289/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu
 ZARZĄDZENIE NR 287/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 288/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 290/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”
 ZARZĄDZENIE NR 291/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 292/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 293/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2017 rok
 ZARZĄDZENIE NR 294/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2017 r.
 ZARZĄDZENIE NR 295/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2017 r.
 ZARZĄDZENIE NR 296/16 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w związku z jego nieobecnością
 Zarządzenie NR 297/16 Burmistrz Łasku z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu dyrektora jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 298/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych
 ZARZĄDZENIE NR 303/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 304/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego
 ZARZĄDZENIE NR 305/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego
 ZARZĄDZENIE NR 306/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2016 r.
 ZARZĄDZENIE NR 307/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016
 ZARZĄDZENIE NR 308/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2016