Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
 ZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 3/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE Nr 4/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 5/15 - ZAŁĄCZNIK - WZÓR OFERTY
 ZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 11/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 7/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 8/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie
 ZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 ZARZĄDZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul.Bocznej i Brackiej
 ZARZĄDZENIE NR 11/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 12/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 13/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 10/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 14/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 15/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 roku
 ZARZĄDZENIE NR 16/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 17/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 18/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 18/15 - WZÓR OFERTY
 ZARZĄDZENIE NR 19/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 19/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 - Oferta realizacji zadania publicznego
 ZARZĄDZENIE NR 20/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 20/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. - wzór oferty do zrządzenia.
 ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 22/15BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wpradzenie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 25/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulainie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 27/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 28/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę.
  ZARZĄDZENIE NR 29/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 101/14 z dnia 28 maja 2014 roku dotyczących zmian wprowadzających procedurę realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w Gminie Łask na lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE NR 30/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 31/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetrgowej
 ZARZĄDZENIE NR 32/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powolania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 33/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/15 z dnia 04.02.2015 r. Burmistrza Łasku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 36/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie kultury
 ZARZĄDZENIE NR 37/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 38/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 11/14 Burmistrza Łasku z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionego zarządzeniem nr 6/15 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 39/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 10/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie pwołania Komisji przetargowej, zmienionego zarządzeniem Nr 13/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 40/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Jednostce Realizującej Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łask"
 ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 14/158 BUrmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetragowej
 ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 20145 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 43/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 43/15 - ZAŁĄCZNIK 1
 ZARZĄDZENIE NR 43/15 - ZAŁĄCZNIK 2
 ZARZĄDZENIE NR 44/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 45/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łask" nr POIS.01.01.00-110/13 w ramach działania 1.1 Gospodarkoa wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I - "Gospodarka wodno - ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013"
 ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łask" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet i Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
 ZARZĄDZENIE NR 47/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łask"
 ZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 49/15 - WZÓR OFERTY
 ZARZĄDZENIE NR 50/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 51/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE NR 52/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 53/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 55/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 56/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 57/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 59/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 60/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 63/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2014-2023
 ZARZĄDZENIE NR 64/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 ZARZĄDZENIE NR 65/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji Projektu pn.: „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w dzierżawę i w najem
 ZARZĄDZENIE NR 67/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Łasku na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 ZARZĄDZENIE NR 68/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 69/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 70/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 73/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 74/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie kwalifikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku oraz sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanch zbiorczych Rb-WSa
 ZARZĄDZENIE NR 75/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/15 z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 76/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/15 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2014-2023
 ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/15 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/15 z dnia 04.02.2015 r. Burmistrza Łasku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 79/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul.Karpińskiego
 ZARZĄDZENIE NR 81/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 82/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/15 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 83/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Rewgulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 83/15 - załącznik
 ZARZĄDZENIE NR 84/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 88/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 89/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 90/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 91/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"
 ZARZĄDZENIE NR 91/15 - załącznik Nr 1 - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 ZARZĄDZENIE NR 92/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 93/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 94/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 95/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 97/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 98/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wrzeszczewice Nowe
 ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 101/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 ZARZĄDZENIE NR 102/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/15 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 roku
 ZARZĄDZENIE NR 103/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 ZARZĄDZENIE NR 104/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w piątym przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 106/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 ZARZĄDZENIE NR 107/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 108/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 109/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w spr. powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 ZARZĄDZENIE NR 110/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w spr. powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół
 ZARZĄDZENIE NR 112/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 114/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 113/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 115/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 116/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdszenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 117/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 118/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 119/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 120/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 121/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 122/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 123/15 BUEMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 124/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 113/15 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 125/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 126/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 127/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 128/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 129/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego referendum ogólnokrajowego
 ZARZĄDZENIE NR 132/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie
 ZARZĄDZENIE NR 133/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 134/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 ZARZĄDZENIE NR 136/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 137/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 138/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 139/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół
 ZARZĄDZENIE NR 140/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 141/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 141/15 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 142/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 143/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 144/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna"
 ZARZĄDZENIE NR 145/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenie Nr 121/15 z 15 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 146/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 147/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 148/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 149/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 150/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Paderewskiego w Łasku - Kolumnie
 ZARZĄDZENIE NR 151/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu umożliwiającego odpracowywanie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 152/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 153/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowan
 ZARZĄDZENIE NR 154/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii
 ZARZĄDZENIE NR 155/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 156/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 157/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 158/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 159/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 160/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/04 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów
 ZARZĄDZENIE NR 161/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 162/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Orchów i Teodory
 ZARZĄDZENIE NR 163/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 164/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 165/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 ZARZĄDZENIE NR 166/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 sierpnia 20145 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 167/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 168/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
 ZARZĄDZENIE NR 169/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji nadzoru społecznego nad pomocą udzielaną dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Łask poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego
 ZARZĄDZENIE NR 170/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 161/15 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 171/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku.
 ZARZĄDZENIE NR 172/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Łasku z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 173/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 174/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 175/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 176/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarzązenia Burmistrza Łasku Nr 131 z 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego referendum ogólnokrajowego
 ZARZĄDZENIE NR 177/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 178/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 179/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 171/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 180/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 181/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 182/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 183/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 184/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 185/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 roku dotyczące opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2016 rok.
 ZARZĄDZENIE NR 186/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 175/15 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE Nr 187/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 ZARZĄDZENIE NR 189/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 190/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 191/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 ZARZĄDZENIE NR 192/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 193/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 194/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 195/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 196/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 187 z 8 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
 ZARZĄDZENIE NR 197/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 ZARZĄDZENIE NR 198/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 199/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 200/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 201/15 2015/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 202/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi OKW
 ZARZĄDZENIE NR 203/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 204/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku zmieniające ZARZĄDZENIE NR 203/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 205/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 206/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 207/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE Nr 208/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna.
 ZARZĄDZENIE NR 209/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2015 roku zmieniające ZARZĄDZENIE NR 203/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 210/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez CSiR w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 211/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 212/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 paździedrnika 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ploanie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 213/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 214/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 215/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 216/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 217/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 218/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2015 roku zmieniające ZARZĄDZENIE NR 203/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 219/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 220/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 221/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 222/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 223/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 224/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/15 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 225/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 226/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 227/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmain w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 228/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia, organizacji, warunków do realizacji zadań, sposobie funkcjonowania i nieprzerwanym działaniu oraz uruchamianiu i rozwijaniu elementów systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 229/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 230/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 231/15 BUTRMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmain w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 roku
 ZARZĄDZENIE NR 232/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016 - 2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016.
 ZARZĄDZENIE NR 233/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 ZARZĄDZENIE NR 234/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 235/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 236/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wyskości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2016 rok
 ZARZĄDZENIE NR 237/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie składu Zespołu ds. kwalifokowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 238/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków pracowników komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 239/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 223/15 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przertargowej
 ZARZĄDZENIE NR 240/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powłania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 241/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 242/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 243/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonego w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z określonych powyższą ustawą tytułów
 ZARZĄDZENIE NR 244/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonego w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z określonych powyższą ustawą tytułów
 ZARZĄDZENIE NR 245/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 246/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 247/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 248/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 249/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości
 ZARZĄDZENIE NR 250/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji w celu określenia wartości nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 251/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 252/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę;
 ZARZĄDZENIE NR 253/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 254/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 255/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 256/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 256/15 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 257/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 258/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 259/15 BURMISTRZA łASKU z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 260/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmain w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 261/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 262/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 263/15 BURMISTGRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 264/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 265/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015
 ZARZĄDZENIE NR 266/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2016 r.
 ZARZĄDZENIE NR 267/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2016 rok
 ZARZĄDZENIE NR 268/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2016 rok
 ZARZĄDZENIE NR 269/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku