Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
 Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Łasku z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zająć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
 Zarządzenie Nr 2/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 2/13 - załącznik - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 3/13 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem
 Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie przekaznia informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 5/13 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 6/13 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 7/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2013 rokuy w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 9/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 10/13 Burmistrza Łasku z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łasku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 11/13 Burmistrza Łasku z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 149/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej, udostępnianie infprmacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydanie druków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony
 Zarządzenie Nr 12/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łasku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 13/13 Burmistrza Łasku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 14/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 Zarządzenie Nr 15/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 16/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 16/13 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 17/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskigo w Łasku
 Zarządzenie Nr 19/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 19/13 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołani Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Łasku z nia 5 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2009 roku w s prawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu na działki w Orchowie
 Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia cemny wywoławczej nieruchomości gruntowych w drugim przetargu
 Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dn. 3 stycznia 2013 roku, znak sprawy: PNK-I.4131.1318.2012, stwierdzającego nieważność Zarządzenia Nr 228/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2011 roku w sprawie oznakowania ulicy Nowej w Wiewiórcznie, gmina Łask
 Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 26/13 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 27/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzeniu zmian w Zarządzeniu Nr 179/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 29/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 222/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu najmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 31/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakaresie kultury
 Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 33/13 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 34/13 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki za km przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej
 Zarządzenie Nr 35/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 37/13 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy na rok 2013 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
 Zarządzenie Nr 38/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
  Zarządzenie Nr 39/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 40/13 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 41/13 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 182/12 z 3 października 2012 roku
 Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 45/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 45/13 - załącznik
 Zarządzenie Nr 46/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2012-2020
 Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 48/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 139/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Zarządzenie Nr 50/13 Burmistrza Łasku z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku
 Zarządzenie Nr 51/13 w sprawie ustalenie ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 52/13 Burmistrza Łasku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 53/13 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 54/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/13 Burmistrza Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza łasku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 56/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/13 Burmistrza Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 58/13 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 59/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii
 Zarządzenie Nr 60/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 62/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 63/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 64/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 66/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2012
 Zarządzenie Nr 67/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 45/13 Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 68/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 69/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 70/13 Burmistrza Łasku z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu
 Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 73/13 Burmistrza Łasku dnia 15 maja 2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 74/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 75/13 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 Zarządzenie Nr 76/13 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Łasku z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzdaży w drodze przetargu, poza przetargiem i do oddania w najem i dzierżawę
 Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 82/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
  Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
 Zarządzenie Nr 85/13 Burmistrza Łasku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż nieruchomości położonych w Orchowie
 Zarządzenie Nr 86/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 87/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 88/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrzeszczewicach Skrejnia
 Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 Zarządzenie Nr 97/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
 Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Łasku z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 99/13 Burmistrza Łasku z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 100/13 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
 Zarządzenie Nr 102/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza łasku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultutry
 Zarządzenie Nr 104/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie powołania jury konkursu poetyckiego pt. "Róża" oraz "Róża haiku"
 Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 109/13 Burmistra Łasku z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 110/13 z dnia 3 lipca 2013 roku powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 111/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 112/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 113/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2013 roku powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 203 roku powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 115/13 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej za zarządzanie kryzysowe
 Zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 118/13 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie Regulaminu Przeprowadzania kontroli
 Zarządzenie Nr 119/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 120/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 121/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 Zarządzenie Nr 122/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 123/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 124/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 Zarządzenie Nr 125/13 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 126/Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia roku w sprawie powierzenia pełnienia dyrektora Przedszkola Publicznego Nr im. "Leśne Skrzaty" w Łasku
 Zarządzenie Nr 127/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 128/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 129/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rokitnicy i Okupie Małym
 Zarządzenie Nr 130/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 131/13 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku
 Zarządzenie Nr 132/13 Bumistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 133/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 134/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w czwartym przetargu
 Zarządzenie Nr 136/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomośći położonej w Łasku przy ul. Żeromskiego
 Zarządzenie Nr 137/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku
 Zarządzenie Nr 138/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 139/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 140/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 141/13 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 142/13 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 141/13 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 143/13 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 144/13 Burmistrza Łasku z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łasku przy ul. Karpińskiego
 Zarządzenie Nr 145/13 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 146/13 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 147/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie Instrukcji korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 148/13 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 Zarządzenie Nr 149/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 150/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku z na rok 2013
 Zarządzenie Nr 151/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 143/13 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 152/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzdaży w drodze przetargu oraz oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 153/13 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku - Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 Zarządzenie Nr 154/13 Burmistrza Łasku z dnia 23 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 155/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 253 z 21 grudnia 2010 roku w sparwie przygotowywania projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 156/13 Burmistrza łasku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunlanymi
 Zarządzenie Nr 157/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 158/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 160/13 Burmistrza Łasku z dnia 8 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w stosowaniu instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 161/13 Burmistrza Łasku z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu
 Zarządzenie Nr 162/13 Burmistrza Łasku z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łasku przy ul. Swojskiej
 Zarządzenie Nr 163/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 164/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 165/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 października 2013 roku w sprawie upoważnienia Pani Tamary Szymko - Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wystawiania oraz podpisywania upomnień z tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 Zarządzenie Nr 166/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rokitnicy
 Zarządzenie Nr 167/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 168/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 169/13 Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 170/13 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 171/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 172/13 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 29/13 Burmistrza Łasku z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu najmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 173/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 paźziernika 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 174/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 175/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 Zarządzenie Nr 176/13 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 177/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 178/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 179/13 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 180/13 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 181/13 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 182/13 Burmistrza Łasku z dnia 14 listpada 2013 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 183/13 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 184/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie w sprawie zmian budżetu ora zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 185/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 186/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 Zarządzenie Nr 187/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruhomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 188/13 Burmisztrza Łasku z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 Zarządzenie Nr 189/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 190/13 Burmistrza Łasku z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/12 Burmistrza łasku z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 191/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 192/13 Burmistrza Łasku z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 193/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiahn budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 194/13 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 195/13 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 196/13 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 197/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 198/13 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacji niejawne w Urzędzie Miejskim w Łasku i ustalenia dalszych ustawowych przesłanek ich ochrony
 Zarządzenie Nr 199/13 Burmistrza Łasku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 200/13 Burmistrza Łasku z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 201/13 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 202/13 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łaesk na rok 2013
 Zarządzenie Nr 203/13 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku nagrody w postaci dodatkowego dnia wolnego w pracy
 Zarządzenie Nr 204/13 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 205/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2014 roku
 Zarządzenie Nr 206/13 Burmistrza Łasku z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 207/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
 Zarządzenie Nr 208/13 Burmistrza Łasku z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 209/13 Burmistrza Łasku z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 210/13 Burmistrza Łasku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask
 Zarządzenie Nr 211/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 212/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 213/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013 – 2023
 Zarządzenie Nr 214/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 215/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 216/13 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2014 rok