Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenie Burmistrza 2012 rok
 Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
 Zarządzenie Nr 3/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 4/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 5/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 7/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku z używaniem samochodów osobowych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy
 Zarządzenie Nr 9/12 Burtmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 14/12 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 15/12 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie powołnia Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Łaku z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku z używaniem samochodów osobowych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy
 Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 19/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku zna rok 2012
 Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i ozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwratego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku typu A, B, C i Rocznego Planu Działania na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie kultury
 Zarządzenie Nr 26/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kopyść
 Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie w sprawie powołania zespołu monitorującego wskaźnik rezultatu projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask”
 Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alokoholowych Łasku
 Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 30/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 32/12 Burmisytrza Łasku z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw racjonalizacji wydatków w oświacie w szczególności wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie podziału zadań wykonywanych przez likwidowany Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku
 Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 34/12 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 35/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 36/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędzie Miejskim w Łasku w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 38/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zmienione zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 257/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Łasku z dnioa 7 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Łasku z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującaj oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsprcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej KOmisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
 Zarządzenie Nr 48/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zmienione zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 257/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku oraz Nr 38/12 z dnia 29 lutego 2012 roku
 Zarządzenie Nr 49/12 Burmistrza Łasku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 51/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask mna rok 2012
 Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 53/12 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 56/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Likwidatora Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach
 Zarządzenie Nr 57/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Likwidatora Szkoły Podstawowej w Teodorach;
 Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Likwidatora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 Zarządzenie Nr 59/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/09 z dnia 15 września 2009 roku Burmistrza Łasku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzeniaq do użytku wewnętrznego "Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 60/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w 2012 roku
 Zarządzenie Nr 65/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, zmienione zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 257/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku, Nr 38/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, Nr 48/12 z dnia 19 marca 2012 roku
 Zarządzenie Nr 67/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 68/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/12 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwatrego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w zakresie przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii
 Zarządzenie Nr 72/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 73/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 202 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Łasku z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowdzenia instrukcji sporządzania sparawozdania finansowego "Rachunek zysków i starat jednostki" (wariant porównawczy) w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 77/12 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 78/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2011
 Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 81/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 83/12 Burmistrza Łasku z dnia 17 maja 2012 roku zmmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szcowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 maja 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę.
 Zarządzenie Nr 85/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 82/12 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 86/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Łask"
 Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 89/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie świedczeń zdrowotnych przez Dyrektora Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 Zarządzenie Nr 91/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 92/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 93/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 93/12 - załącznik Nr 1, Nr 2
 Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej w trzecim prerzetargu
 Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 96/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 98/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 99/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szcowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku
 Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2012 roku wsprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekracji w Łasku
 Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyuciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyuciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyuciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza łasku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w drugim i piątym przetargu
 Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 114/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 121/12 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na styopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 122/12 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Łaku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 125/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Łasku z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 127/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 128/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 130/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 131/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 132/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 133/12 Burmiustrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 134/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 133/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 136/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 134/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetergowej
 Zarządzenie Nr 137/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektoraz Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach
 Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 Zarządzenie Nr 139/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 Zarządzenie Nr 141/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku
 Zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 Zarządzenie Nr 143/12 Burmistrza Łasku z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 144/12 Burmistrza Łasku z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarzadzenie Nr 145/12 Burmistrza Łasku z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 146/12 Burmistrza Łasku z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych
 Zarządzenie Nr 147/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 148/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
 Zarządzenie Nr 149/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za koszty związane z udostepnianiem informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydanie wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokpoii na wniosek strony
 Zarządzenie Nr 150/12 Burmistrza Łasku z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie ogoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 152/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 153/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 20009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2012 roku
 Zarządzenie Nr 154/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania na Terenia miasta i gminy „Stałych Dyżurów” na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 Zarządzenie Nr 155/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Orgaizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 156/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 157/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 158/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zespołu przejmującego i przekazującego
 Zarządzenie Nr 159/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 160/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 161/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 162/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 163/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 159/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 164/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu którtkoterminowego
 Zarządzenie Nr 165/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 166/12 Burmistrza Łasku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 167/12 Burmistrza Łasku z dnia 17 września 2012 roku w sprawie oprawcowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 168/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu
 Zarządzenie Nr 169/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 170/12 Burmistrza Łasku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 171/12 Burmistrza łasku z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 172/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 173/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2012 roku
 Zarządzenie Nr 174/12 Burmistrza Łasku z dnia 25 września 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 162/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 175/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/ Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia roku w sprawie zmian budżetyu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 176/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 175/11 Burmisztrza Łasku z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 178/12 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 179/12 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmain w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 180/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 181/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 182/12 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzeniea Nr 156/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 183/12 Burmistrza Łasku z dnia 8 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 185/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 186/12 Burmistrza Łasku z dnia 15 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 187/12 Burmistrza Łasku z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 188/12 Buemistrza Łasku z dnia 15 października 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 189/12 Burmistrza Łasku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 190/12 Burmistrza Łasku z dnia 18 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 191/12 Burmistrza Łasku z dnia 22 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 192/12 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 193/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 194/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 195/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 196/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w "Regulaminie podziału i wykorzystania środków przeznaczonytch na doskonalenie zawodowe nauczycieli"
 Zarządzenie Nr 197/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2012 roku
 Zarządzenie Nr 198/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 199/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 20123 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 200/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 Zarządzenie Nr 201/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powłania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 202/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2020 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2013
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik (projkekt uchwały)
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 3
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 4
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 5
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 6
 PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
 Zarządzenia Nr 202/12 - załącznik Nr 1-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 2-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 3-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 4-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 6-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 7-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 8-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 9-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 10-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 11-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 12-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 13-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 14-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 15-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 16-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 17-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 18-1
 Zarządzenie Nr 202/12 - załącznik Nr 19-1
 Zarządzenie Nr 203/12 Burmistrza Łasku z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/12 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 204/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 205/12 Burmistrza Łasku z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 206/12 BUrmistrza Łasku z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 207/12 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 208/12 Burmistrza Łasku z dnia 26 blistopada 2012 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania alkcji kurierskiej na terenie mista i gminy Łask
 Zarządzenie Nr 210/12 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 Zarządzenie Nr 211/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 212/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 213/12 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 214/12 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 215/12 Burmistrza Łasku z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Orgtanizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 216/12 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 217/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 218/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 219/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lakalach mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Łask
 Zarządzenie Nr 220/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie oplat za korzystanie z sal gimnastycznych i hali sportowej w szkołach prowadzonych przez Gminę Łask
 Zarządzenie Nr 221/12 Burmistrza Łasku z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Koimisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 222/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad z tytułu najmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 223/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łasku" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 Zarządzenie Nr 224/12 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej PEHD Ø 400 mm w Łasku w ul. Batorego oraz wsi Ostrów do Stacji Wodociągowej" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 Zarządzenie Nr 225/12 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetyargowej
 Zarządzenie Nr 226/12 Burmistrza Łasku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 227/12 Burmistrza Łasku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie nwprowadzenia zmian w Planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 228/12 Burmistrza Łasku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 229/12 Burmistrza Łasku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 230/12 Burmistrza Łasku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku podnoszących kwalifikacje z własnej inicjatywy
 Zarządzenie Nr 231/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 232/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zamin w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012
 Zarządzenie Nr 233/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Łask na 2013 rok
 Zarządzenie Nr 234/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 231/12 Burmistrza Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżęcie Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 235/12 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 232/12 Burmistrza Łasku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2012