Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
 Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych
 Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Łasku z dnia 4 stycznia 2010 roku - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask
 Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrzza Łasku z dnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Łasku z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za udostępnienie podświetlanych pól reklamowych na obiekcie toalety wolnostojącej przy ulicy Szerokiej w Łasku stanowiącej własnośc Gminy Łask w celach reklamowych
 Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego
 Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
 Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych
 Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Łasku z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestgrzegania zasad i warunków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji rozpatrującej wnioski klubów sportowych o dofinansowanie projektów z zakresu sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Łask realizowanych w roku 2010
 Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnistwa do reprezentowania Gminy Łask w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pt. "Własnymi siłami "- Poddziałanie 7.1.1 w ramach Priorytetu VII programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Łask w zakresie realizacji w ramach obszaru A pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" w 2010 roku
 Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku z używaniem samochodów osobowych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy
 Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Łasku z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości
 Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Łasku z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełniających spisów z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracyji rządowej zleconych Gminie Łask na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łasku na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacji
 Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetagowej
 Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Łasku z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Gospodari Gruntami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
 Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
 Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracji rządowej zleconych Gminie Łask na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 42/10 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
  Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza łasku z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych
 Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetagiem i w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Łasku z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w razie podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozliczania podróży służbowych
 Zarządzenie Nr 70/10 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie nr 70/10 - załacznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 70/10 - załącznik Nr 3
 Zarządzenie Nr 70/10 - załącznik Nr 4
 Zarządzenie Nr 70/10 - Załażcnik Nr 5
 Zarządzenie Nr 70/10 - załącznik Nr 6
 Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego "Rachunek zysków i strat jednostki" (wariant porównawczy) w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 74/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego „Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Łasku”
 Zarządzenie Nr 75/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 80/10 BUrmistrza Łasku z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania KOmisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 81/10 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 82/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, ustanowienia operatorów informatycznej obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 83/10 BUrmistrza Łasku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 88/10 BUrmistrza Łasku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 89/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyznaczenia Lidera gminnego
 Zarządzenie Nr 90/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 91/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 92/10 BUrmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 93/10 BUrmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 94/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 95/10 BUrmistrza łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 96/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 97/10 BUrmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 98/10 BUrmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 102/10 Burmistrza łasku z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 104/10 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 105/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 106/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 Zarządzenie Nr 107/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 108/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 109/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku
 Zarządzenie Nr 111/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 101/10 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 112/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku nr 82 z 18 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
 prognoza długu na lata 2011-2021
 Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2010 roku zmianiające zarządzenie Nr 101/10 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 Zarządzenie Nr 114/10 Burmisytrza Łasku z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku nr 82 z 18 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 115/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 101/10 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 Zarządzenie Nr 116/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 117/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 118/10 BUrmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Łask Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetrgowej
 Zarządzenie Nr 122/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 123/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 124/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 125/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 127/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 128/10 BUrmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Łasku
 Zarządzenie Nr 131/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 101/10 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 132/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 133/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie Regulaminu Przeprowadzania Kontroli
 Zarządzenie Nr 134/10 BUrmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 135/10 BUrmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 136/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 137/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 138/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 139/10 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 140/10 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 141/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości
 Zarządzenie Nr 142/10 Burmistrza Łasku z dn. 6 lipca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem oraz do oddania w dzierżawę i w użytkowanie wieczyste.
 Zarządzenie Nr 143/10 Burmistrza Lasku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie
 Zarządzenie Nr 144/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 145/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 146/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 147/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 148/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 144/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetagowej
 Zarządzenie Nr 149/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planiewydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 150/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 151/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 152/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 153/10 BUrmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 154/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 155/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 156/10 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie ziam w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 157/10 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu GMiny Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 158/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Łasku
 Zarządzenie Nr 159/10 Burmistrza Łasku z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 160/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 161/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 162/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 163/10 Burmistrza Łasku z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Łasku z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 166/10 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 150/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 167/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 168/10 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku "Witaminka" przy ul. Skłodowskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 169/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 170/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 171/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 172/10 BUrmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 173/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 174/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 175/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 176/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 106/07 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 177/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 178/10 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 179/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 179/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2010 roku - ZAŁĄCZNIK
 Zarządzenie Nr 180/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 września 2010 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
 Zarządzenie Nr 181/10 Burmistrza łasku z dnia 15 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 182/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010.
 Zarządzenie Nr 183/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010.
 Zarządzenie Nr 184/10 Burmistrza łasku z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 185/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 186/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 wrzesnia 2010 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości.
 Zarządzenie Nr 187/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 188/10 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania wieloletniej prognozy finansowej
 Zarządzenie Nr 189/10 - Załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 189/10 - Załącznik nr 2
 Zarządzenie Nr 190/10 Burmistrza Łasku z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 191/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 192/10 Burmistrza Łasku z dnia 24 września 2010 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości
 Zarządzenie Nr 193/10 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 Zarządzenie Nr 194/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 195/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury zmiany granic Miasta Łask
 Zarządzenie Nr 196/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarzadzenie Nr 197/10 Burmistrza Łasku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 198/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Orchowie
 Zarządzenie Nr 199/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2010 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 200/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010.
 Zarządzenie Nr 201/10 Burmistrza Łasku z dnia 11 października 2010 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości
 Zarządzenie Nr 202/10 Burmistrza Łasku z dnia 11 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i oddania w użytkowanie
 Zarządzenie Nr 203/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 204/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 20100
 Zarządzenie Nr 205/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 206/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 207/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask
 Zarządzenie Nr 208/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 paźdiernika 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 209/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 210/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 211/10 Burmistrza Łasku z dnia 22 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 212/10 BUrmistrza Łasku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 213/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 214/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 215/10 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 216/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 217/10 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 218/10 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 Zarządzenie Nr 219/10 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczylieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 220/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 221/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 222/10 Burmistrza Łaskiu z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rokitnicy
 Zarządzenie Nr 223/10 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
 Zarządzenie Nr 224/10 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 225/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 226/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 227/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 228/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 listoapda 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 229/10 Burmistrza Łasku z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 213/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 230/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 231/10 Burmistrza Łasku z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetagowej
 Zarządzenie Nr 232/10 Burmistrza Łaskum z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 233/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 234/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie"
 Zarządzenie Nr 235/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 236/10 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 237/10 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 238/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 Zarządzenie Nr 239/10 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 240/0 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 241/10 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i do oddania w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 242/10 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku
 Zarządzenie Nr 243/10 Burmistrza Łasku z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 208 z 19 października 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 244/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnegpo Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
 Zarządzenie Nr 245/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 246/10 Burmistrza Łasku z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 247/10 Burmstrza Łasku z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Społecznej Rady Sportu GMiny Łask oraz określenia regulaminu jej działania
 Zarządzenie Nr 248/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 24910 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 250/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 251/10 Burmistrza Łasku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stoiska handlowego na tergowiskui przy ulicy Berlinga w Łasku
 Zarządzenie Nr 252/10 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmiany z Zarządzeniu Nr 245//10 Burmistrza Łasku z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 253/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przygotowania projektów uchwała przedkładanych pod obrady Rady Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 254/10 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 255/10 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 256/10 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 257/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010
 Zarządzenie Nr 258/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2010
 Zarządzenie Nr 259/10 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 205/10 Burmistrza Łasku z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łask na rok 2010