Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
 Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Łasku z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych
 Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Łasku z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Łask na rok 2009 dla zadań własnych i zadań zleconych
 Zarządzenie nr 2/09 - ZAŁĄCZNIK
 Zarządzenie Nr 3/09 Burmistrza Łasku z dnnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
 Zarządzenie Nr 4/09 Burmistrza łasku z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 6/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 7/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Łasku z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do dokonania fizycznej likwidacji pieczęci urzędowych, innych pieczęci i stempli
 Zarządzenie Nr 11/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 12/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 7/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełnijących spisów z natury i powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 14/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otawrtego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr14/09 - zał Nr 1
 Zarządzenie Nr 14/09 - zał Nr 2
 Zarządzenie Nr 14/09 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 15/09 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
 Zarządzenie Nr 16/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łasku
 Zarządzenie Nr 17/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 zarządzenie Nr 17/09 - zal Nr 1
 Zarządzenie Nr 17/09 - zal Nr2
 Zarządzenie Nr 17/09 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Gruntami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie nr 19/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 20/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie rozliczania podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, radnych Rady Miejskiej w Łasku oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Łasku z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu w obiektach Urzędu Miejskiego w Łasku lub gminnych jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku
 Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egazminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Łasku a dnia 6 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Łasku z dnnia 11 marca 2009 roku w sprawie powoałania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetrgowej
 Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 183/07 z 7 grudnia 2007 roku
 Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej regulaminu pracy.
 Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Łasku z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 34/09 Burmistrza Łasku z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 36/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 37/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Łask w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pt. "Własnymi siłami" - Poddziałanie 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
 Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania urlopu szkoleniowego
 Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 40/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w zmieniające zarządzenie Nr 118/07 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w Łasku
 Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 44/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 45/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 46/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 47/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 48/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 50/09 Burmistrza łasku z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji rozpatrujące wnioski klubów sportowych o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Łask realizowanych w roku 2009
 Zarządzenie Nr 51/09 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 52/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 53/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 51/09 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 54/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz będące przedmiotem aportu
 Zarządzenie Nr 55/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 56/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w "Regulaminie podziału i wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli"
 Zarządzenie Nr 57/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych, operatora obsługi informatycznej, pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły
 Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Łasku z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
 Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmiany powołania operatora systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych
 Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenia Nr 67/09 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 42/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 69/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 44/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 43/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 71/09 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.
 Zarządzenie Nr 72/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 73/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 74/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 148/08 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenia Nr 76/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem, oddania w najem i oddania w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 77/09 Burmistrza Łasku z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 78/09 Burmistrza Łasku z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 79/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych
 Zarządzenie Nr 80/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 Zarządzenie Nr 81/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 we Wrzeszczewicach
 Zarządzenie Nr 82/09 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 83/09 Burmistrza Łasku z dnia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Zarządzenie Nr 84/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 85/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 87/09 Burmistrza Łasku z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 88/09 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników/dyrektorów i zastępców kierownikó/dyrektorów jednostek organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 89/09 Burmistrza Łasku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej
 Zarządzenie Nr 90/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 91/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 92/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 93/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 94/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 95/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 96/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
 Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 100/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 101/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 102/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
 Zarządzenie Nr 103/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Łasku z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 105/09 Burmistrza Łasku z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 90/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 106/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 107/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisjii przetrgowej
 Zarządzenie Nr 108/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 99/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Łasku z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany z Zarządzeniu Nr 99/09 z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 100/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 114/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 116/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) w przypadku zmian osób materialnie odpowiedzialnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 117/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 118/09 Burmistrza Łasku z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 119/09 Burmistrza Łasku z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Zarządzenie Nr 120/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 121/09 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Zespołu Oceniającego dla dyrektora szkoły ubiegającego się o dokonanie ponownej oceny jego pracy
 Zarządzenie Nr 122/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 117/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 123/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 118/09 Burmistrza Łasku z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 124/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 125/09 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 126/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 127/09 Burmistrza Łasku z dnia 2 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej
 Zarządzenie Nr 128/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2009 roku w sprawie udziału Urzędu Miejskiego w Łasku i gminnych jednostek organizacyjnych w powiatowym ćwiczeniu z zakresu szkolenia obronnego i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Łask - Kryzys 2009"
 Zarządzenie Nr 130/09 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 131/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 Zarządzenie Nr 132/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Mirejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 133/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 134/09 Burmistrza Łasku z dnia 22 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 135/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 136/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 września w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2002 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 138/09 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świedczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Łasku z dnia 9 października 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie NR 143/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 144/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Łasku z dnia 19 października 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 146/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2009 roku w sprawie organizacji gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta i gminy Łask
 Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Łask" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-RPLD-02-01-00-00-054/08-00 z dnia 10 lutego 2009r.
 Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn. "Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą w Łasku przy ul. Łącznej Nr 1" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-RPLD-05-03-00-00-025/08-00 z dnia 28 maja 2009r.
 Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: „Działam, więc wiem więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-10-001/09-00 z dnia 09 października 2009 r
 Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2009 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-10-034/09-00 z dnia 9 października 2009 r
 Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 142/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 października 2009 roku w sprawie powoałania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 155/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 156/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 157/09 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 158/09 Burmistrza Łasku z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie
 Zarządzenie Nr 159/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 160/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Łask na 2010 rok
 Zarządzenie Nr 161/09 z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 Zarządzenie Nr 162/09 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania kształcenia
 Zarządzenie Nr 163/09 Burmistrza Łasku z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 164/09 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 165/09 Burmistrza Łasku z dnia 12 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 166/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w samorządowych jednostkach organizacyjnych
 Zarządzenie Nr 167/09 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 168/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 168/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku - ZAŁĄCZNIK NR 1
 Zarządzenie Nr 168/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku - ZAŁĄCZNIK NR 2
 Zarządzenie Nr 168/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku - ZAŁĄCZNIK NR 3
 Zarządzenie Nr 169/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 170/09 Burmistrza Łasku z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie powołnia Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 171/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 Zarządzenie nr 172/09 Burmistrza Łasku z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 Zarządzenie Nr 174/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 175/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 176/09 Burmistrza Łasku z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacji
 Zarządzenie Nr 177/09 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 178/09 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask
 Zarządzenie Nr 179/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2009 mroku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 180/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 181/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 182/09 Burmistrzaa Łasku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Łasku ds. monitoringu Programu Usuwania Azbestu
 Zarządzenie Nr 183/09 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminny Łask na rok 2009
 Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Łasku z dnia 30 października 2009 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim oraz system zarządzania projektem realizowanym w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013, zadania pn. "Modernizacja Domu Ludowego w Kopyści wraz z zagospodarowaniem terenu"