W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
9 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Marii i Marcelego
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi
 ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy
 ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2020 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych
 ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu w zespole ds. realizacji projektu pn. „Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami ” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: radca prawny w Zespole Prawnym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2019/2020
 ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ztwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego: Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
 ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask 2020
 ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw nazewnictwa obiektów w gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Platformy Informacyjno - Płatniczej Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033
 ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli
 ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;
 ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZRZĄDZENIA NR 54/2020 BURMISTRZA ŁASKU - WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
 ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
 ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020
 ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2020 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 7/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczenniu Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2019 - 2029
 ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2