Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia pierwszej rekrutcji do nowo tworzonej gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy zespołu przeprowadzającego pierwszą rekrutację dzieci do Żłobka Gminnego w Łasku, zasad pierwszej rekrutacji oraz wzoru wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka
 ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych
 ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 283/2018 Burmistrza Łasku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi
 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2019 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA łASKU z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej - Żłobek Gminny w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego
 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 oraz zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do zarządzenia 23/2019 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Łask oraz sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Łask”.
 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”
 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 29/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych
 ZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022
 ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostce budżetowej - Żłobkowi Gminnemu informacji o kwotach wydatków ujętych w planie finansowym Gminy Łask na 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji 7 Festiwalu Róż w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25.01.2019 r w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 31/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia 54/2019 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2019 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmain w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowymi.
 ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Wzór oferty realizacji zadania publicznego do ZARZĄDZENIA 64/2019 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/07 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowymi.
 ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki
 ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2018 - 2029
 ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kurczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 116/08 z dnia 31 lipca 2008 r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 147/2013 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2013 r. w sprawie Instrukcji korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;
 ZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 101/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 104/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku na wsparcie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna
 ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 106/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obreb 14 Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 109/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kimisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 109/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na dzierżawę terenów pod punkty gastronomiczne zlokalizowane na Placu 11 Listopada w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im."Leśne Skrzaty"w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2019
 ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z monotoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2018 rok
 ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 117/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 118/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej regulaminu pracy
 ZARZĄDZENIE NR 119/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
 ZARZĄDZENIE NR 120/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 121/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 122/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 124/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 125/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 126/2019
 ZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 127/2019
 ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Łask za 2018 rok
 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2019
 ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask;
 ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 133/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 134/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2019
 Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2019
 ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. ,,Leśne Skrzaty" w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 253/16 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 19
 ZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"
 ZARZĄDZENIE NR 149/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 150/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 151/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 152/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 154/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 155/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
 ZARZĄDZENIE NR 156/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 157/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku, działka drogowa 124/1 obręb 14 Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 158/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 166/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 169/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 170/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy ul. 9-go Maja.
 ZARZĄDZENIE NR 171/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 172/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu
 ZARZĄDZENIE NR 173/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania likwidatora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 175/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w imieniu Burmistrza Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"
 ZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłów dla opiekunów
 ZARZĄDZENIE NR 179/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 ZARZĄDZENIE NR 180/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 183/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 ZARZĄDZENIE NR 184/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 ZARZĄDZENIE NR 185/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców
 ZARZĄDZENIE NR 186/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie
 ZARZĄDZENIE NR 187/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 188/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 190/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 191/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 192/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 193/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 194/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 166/2019 Brurmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 195/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 196/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 197/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 176/2019 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 198/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 199/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 200/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 201/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 188/2019 Burmistrza Łasku z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 202/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 203/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem oraz wydawania zaświadczeń
 ZARZĄDZENIE NR 204/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 205/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 206/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 204/2019 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 207/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 208/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 209/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zarejestrowanego pod numerem RPLD.11.01.02-10-0014/18 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działanie XI.1. Poddziałanie
 ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 216/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 217/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 218/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 219/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 220/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 221/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 222/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 19
 ZARZĄDZENIE NR 223/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, do sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy oraz do sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego
 ZARZĄDZENIE NR 224/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2016 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Łask i jej jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych
 ZARZĄDZENIE NR 225/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2019 roku.
 ZARZĄDZENIE NR 226/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 227/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 228/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 229/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 219/2019 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli
 ZARZĄDZENIE NR 231/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask
 Zarządzenie Nr 232-2019 z dnia 5 września 2019 r..pdf
 ZARZĄDZENIE NR 233/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 234/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
 ZARZĄDZENIE NR 235/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia terenu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka Szkolna"
 ZARZĄDZENIE NR 236/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 237/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 238/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 239/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 240/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 ZARZĄDZENIE NR 241/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 242/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 243/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 244/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie
 ZARZĄDZENIE NR 245/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową
 ZARZĄDZENIE NR 246/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 247/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami ” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 ZARZĄDZENIE NR 248/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Anielin
 ZARZĄDZENIE NR 249/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 250/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 251/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 252/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 246/2019 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 253/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 254/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zatwirdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 255/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 256/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 257/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 218/2019 Burmistrza Łasku z dnia 19 sieerpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 258/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 259/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 260/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 261/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 262/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 263/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego
 ZARZĄDZENIE NR 264/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 265/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 266/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenie nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora szkoły w związku z jego nieobecnością
 ZARZĄDZENIE NR 267/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 268/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 269/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 270/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 pażdziernika 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 271/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 272/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 250/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 września w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 273/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 274/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 275/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 276/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 277/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 278/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna
 ZARZĄDZENIE NR 279/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 280/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 281/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 282/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 283/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 284/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2020 rok
 ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 286/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego
 ZARZĄDZENIE NR 287/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 288/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 289/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 290/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 291/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 292/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 293/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 294/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 295/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 296/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie oraz do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 297/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 298/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 299/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
 ZARZĄDZENIE NR 300/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Łasku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Łask oraz sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 301/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2019 Burmistrza Łasku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Łask”
 ZARZĄDZENIE NR 302/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 303/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 304/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 305/2019 z dnia 30 grudnia w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spólki z o.o. w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 306/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 308/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2019 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2019
 ZARZĄDZENIE NR 309/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2020 rok
 ZARZĄDZENIE NR 310/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2020 r.
 ZARZĄDZENIE NR 311/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2020 r.
 ZARZĄDZENIE NR 312/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 313/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 314/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2019 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 315/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
 Załącznik do Zarządzenia Nr 315/2019