Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Teodory
 ZARZĄDZENIE NR 4/2018 z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZAŁĄCZNIK - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018
 ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowym.
 ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZAŁĄCZNIK - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku”
 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych
 ZARZĄDZENIE NR 17/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego
 ZARZĄDZENIE NR 18/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn. ,, Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku" nr POIS.02.05.00-00.0119/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operycajnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 21/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Finansowym.
 ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 27/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZAŁĄCZNIK do Zrządzenia Nr 29/2018 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
 Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2018 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 38/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
 ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 41/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 44/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: referent w Biurze Obsługi Interesanta - 2 etaty.
 ZARZĄDZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetarg ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasku, w obrębie 15 , przy ul. Szpitalnej
 ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/18 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Załącznik do ZARZĄDZENIE NR 48/2018
 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZAŁĄCZNIK do Zrządzenia Nr 50/2018 - wzór oferty
 ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 55/20118 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych.
 ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją
 ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA łASKU z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2018
 Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2018
 Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2018
 ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki
 ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku ul. Jana Pawła II 6b
 ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku ul. Narutowicza 11a
 ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku ul. Jana Pawła II 11
 ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, sprzedaży w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2017-2028
 ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.
 ZARZĄDZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie oraz sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem;
 ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 92/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 94/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 95/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 96/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych na terenie Gminy Łask na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji
 Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2018
 ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 98/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/16 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 100/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 103/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz sprzedaży poza przetargiem;
 ZARZĄDZENIE NR 105/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"
 ZARZĄDZENIE NR 106/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 107/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 108/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 109/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej usunięcie szkód i strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 10 sierpnia 2017 roku w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 110/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 112/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 19
 ZARZĄDZENIE NR 113/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 ZARZĄDZENIE NR 114/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 115/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 116/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie.
 ZARZĄDZENIE NR 117/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 118/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 119/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 120/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2018
 ZARZĄDZENIE NR 123/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 123/2018
 ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 125/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2018
 ZARZĄDZENIE NR 126/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 127/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę;
 ZARZĄDZENIE NR 128/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców
 ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 132/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze informatyk/starszy informatyk w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym.
 ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 135/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/2018 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 136/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 137/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 138/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 140/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją
 ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie"
 ZARZĄDZENIE NR 142/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2018 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 143/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową
 ZARZĄDZENIE NR 144/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 145/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 147/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 148/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 149/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
 ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 151/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"
 ZARZĄDZENIE NR 152/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 ZARZĄDZENIE NR 153/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 ZARZĄDZENIE NR 154/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych
 ZARZĄDZENIE NR 155/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, sprzedaży w drodze przetargu, dzierżawy oraz użyczenia;
 ZARZĄDZENIE NR 156/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 158/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 159/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 160/2018 BURMISTRZA łASKU z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 161/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 162/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 163/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 164/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2018 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 166/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 167/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 169/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 170/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 172/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 173/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2018 Burmistrza Łasku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 174/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 175/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej )
 ZARZĄDZENIE NR 176/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją
 ZARZĄDZENIE NR 177/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 168/2018 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 178/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupiey
 ZARZĄDZENIE NR 179/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 180/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 182/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 183/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 184/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 185/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 186/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 ZARZĄDZENIE NR 187/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 169/2018 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r.
 ZARZĄDZENIE NR 189/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Finansowym
 ZARZĄDZENIE NR 190/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r
 ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/2018 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 193/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 194/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 195/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 196/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 198/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 199/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2018 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 200/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 201/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 202/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku.
 ZARZĄDZENIE NR 203/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do placówek oświatowych
 ZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 205/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 206/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 207/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 208/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzania do użytku wewnętrznego „Instrukcji w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego”
 ZARZĄDZENIE NR 209/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 210/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
 ZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 ZARZĄDZENIE NR 213/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 214/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 215/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 217/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 218/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 219/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i realizacji przez Urząd Miejski w Łasku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 ZARZĄDZENIE NR 220/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Rozwoju
 ZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna"
 ZARZĄDZENIE NR 224/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia
 ZARZĄDZENIE NR 225/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Anielin
 ZARZĄDZENIE NR 226/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 211/2018 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 227/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/2018 Burmistrza Łasku z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 228/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 229/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Łasku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 230/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/2018 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 ZARZĄDZENIE NR 231/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 232/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 233/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 215/2018 Burmistrza Łasku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 234/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 235/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 236/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 237/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 238/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 239/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży na rzecz najemcy oraz sprzedaży w drodze przetargu
 ZARZĄDZENIE NR 240/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 241/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 242/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 pażdziernika 2018r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 243/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 245/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 246/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 247/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 249/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Finansowym.
 ZARZĄDZENIE NR 250/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 251/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 252/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy oraz sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego;
 ZARZĄDZENIE NR 253/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 r.
 ZARZĄDZENIE NR 254/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 255/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 256/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 257/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 258/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019.
 ZARZĄDZENIE NR 259/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 260/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 261/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 262/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 263/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 264/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 265/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 266/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 267/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 248/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 268/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 269/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych
 ZARZĄDZENIE NR 270/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 271/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 272/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 273/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 274/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zasad dokumentowania zmian w ewidencji ksiegowej srodków trwałych
 ZARZĄDZENIE NR 275/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwetaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 276/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 277/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 278/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego
 ZARZĄDZENIE NR 279/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych oraz notarialnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 ZARZĄDZENIE NR 280/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 248/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 281/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży w drodze przetargu;
 ZARZĄDZENIE NR 282/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 270/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 283/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 ZARZĄDZENIE NR 284/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask
 ZARZĄDZENIE NR 285/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014r.
 ZARZĄDZENIE NR 286/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 287/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 288 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 289/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Karszew
 ZARZĄDZENIE NR 290/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 266/2018 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 291/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 292/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 266/2018 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 293/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 294/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 295/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 296/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektor Żłobka Gminnego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 297/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 298/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 297/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 299/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok
 ZARZĄDZENIE NR 300/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 301/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2019 r.
 ZARZĄDZENIE NR 302/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Łask na lata 2019-2023
 ZARZĄDZENIE NR 303/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 304/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 305/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2018 Burmistrza Łasku z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie z aciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2018 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 ZARZĄDZENIE NR 306/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018
 ZARZĄDZENIE NR 308/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018